MOOD4FOOD

direct contact

Neem gerust contact op voor alle (aan-) vragen. opmerkingen, samenwerkingen & gekke ideeën.

Via onderstaande contactgegevens:

Mood4Food (h)eerlijke catering

Adres:
Komeetweg 1
2516 AV Den Haag

Telefoon:
070 - 3645389
06 - 55393506

Mail:

Heb je een aanvraag:
aanvragen@mood4food.nl

Heb je een algemene vraag:
info@mood4food.nl

Mood4food maps

ALGEMENE VOORWAARDEN MOOD4FOOD BV

1. Algemeen

 1. Mood4Food BV hanteert naast deze Algemene Voorwaarden tevens de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), die op de website van Koninklijke Horeca Nederlanden (klik hier) te vinden zijn. Daar waar de Algemene Voorwaarden en de UVH conflicteren, gelden de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden boven de bepalingen uit de UVH. Artikel 2.1 van de UVH is dan ook expliciet uitgesloten.
 2. Onder levering van zaken en diensten wordt mede verstaan de verzorging van evenementen, party’s, exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn inbegrepen de levering van personeel, locaties en materialen.
 3. Op alle opdrachten, die door Mood4Food BV worden uitgevoerd in het kader van de organisatie van evenementen, waaronder begrepen het leveren van catering, het leveren van het voor de organisatie van evenementen voortvloeiende aanvullende diensten, alsmede het verrichten van interim-management activiteiten en advisering zijn onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Bij inschakeling van toeleveranciers prevaleren de leveringsvoorwaarden van deze leveranciers, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

2. Omzetbelasting

Alle in onze aanbiedingen, offertes en contracten genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij expliciet anders aangegeven. BTW zal in elk geval worden berekend ook al kan een opdrachtgever deze niet verrekenen.

3. Aanpassingen, doorberekeningen

 1. Indien de opdrachtgever na het verlenen van de opdracht, doch gedurende het voorbereidingsproces, enig programmaonderdeel van het overeengekomen evenement dan wel veranderingen in de gegeven opdracht wenst aan te passen, toe te voegen of anders ingevuld wil zien, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever doorberekend worden en door opdrachtgever moeten worden betaald. 
 2. Verminderen van de opdracht is slechts mogelijk voor zolang er nog geen voorbereidingen hebben plaatsgevonden of inkopen c.q. huur en andere kosten gemaakt zijn voor het te verminderende programmaonderdeel. 
 3. Zo veel als mogelijk zullen dergelijke wijzigingen schriftelijk worden bevestigd.

4. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Mood4Mood zijn te allen tijde vrijblijvend. De prijzen in de aanbiedingen zijn zolang geldig als in deze aanbieding vermeld staat en slechts geldig voor de betreffende aanbieding. Prijsstijging in grondstoffen, loonkosten, accijnzen, huren, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gecorrigeerd en doorberekend worden. De opdracht is definitief nadat een door Mood4Food BV opgestelde en door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (ook te noemen een definitieve reservering) in het bezit is van Mood4Food BV. Ook een mondelinge opdrachtbevestiging of per e-mail van opdrachtgever aan Mood4Food BV is bindend en geldt als officiële bevestiging.

5. Betalingscondities

 1. Bij een definitieve reservering dient door opdrachtgever een waarborgsom ter grootte van 75% van de totale opdrachtwaarde (te verhogen met omzetbelasting) te worden voldaan. 
 2. Deze waarborgsom dient binnen 14 dagen na definitieve opdrachtbevestiging aan Mood4Food BV te zijn betaald, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Indien de opdrachtwaarde (te verhogen met omzetbelasting) hoger is dan € 100.000,-, dan wordt bedoelde waarborgsom in 2 termijnen in rekening gebracht: 25% te betalen binnen 14 dagen na de definitieve reservering en de resterende 50% uiterlijk 14 dagen voor aanvang opdracht. 
 3. De eindfactuur dient door opdrachtgever te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien een factuur of facturen niet binnen de gestelde termijn is of zijn voldaan, dan draagt Mood4Food BV de financiële afhandeling over aan haar incasso-partner. Alle daarmee samenhangende kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever komt geen recht op verrekening van wat en welke vorm dan ook toe. Opdrachtgever zal het volledig in rekeninggebrachte bedrag aan Mood4Food verschuldigd blijven.

6. Garantie aantal gasten catering

Het in de definitieve reservering vermelde aantal gasten beschouwt Mood4Food BV als garantieaantal voor het betreffende evenement, tenzij de klant nadien en in overeenstemming met artikel 3 alsnog schriftelijk een gewijzigd aantal heeft doorgegeven.

7. Extra personeelskosten

Op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 50% per medewerker per uur, tenzij anders is overeengekomen.

8. Locatie reserveringen

Bij huur van ruimten door Mood4Food BV namens derden zijn eveneens van toepassing de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie.

9. Aansprakelijkheid

 1. Wanneer van Mood4Food BV, van derden gehuurde of haar leveranciers ter beschikking gestelde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient opdrachtgever het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken gemoeid is, te voldoen aan Mood4Food BV of haar leveranciers, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Mood4Food BV of haar leveranciers.
 2. Schade aan eigendommen van opdrachtgever zijn te allen tijde uitgesloten van aansprakelijkheid van Mood4Food B.V.

10. Productaansprakelijkheid

In het kader van de HACCP wetgeving is Mood4Food BV aansprakelijk voor de voedselveiligheid van haar producten. Echter, indien producten worden gebruikt buiten het gezichtsveld van Mood4Food BV, bijvoorbeeld indien cliënten producten ophalen, dan wel dat Mood4Food BV producten aflevert bij cliënten zonder verdere begeleiding, vervalt voornoemde productaansprakelijkheid.

11. Annulering definitieve reservering

 1. In alle gevallen waarin van een definitieve reservering sprake is, zal voor de annulering van een dergelijke overeenkomst het navolgende gelden:
 • Bij annulering meer dan 6 maanden voor de uitvoering van de opdracht is de klant 25% van de totale opdrachtwaarde (te verhogen met omzetbelasting) verschuldigd;
 • Bij annulering minder 6 maanden doch meer dan 3 maanden voor de uitvoering van de opdracht is de klant 50% van de totale opdrachtwaarde (te verhogen met omzetbelasting) verschuldigd;
 • Bij annulering minder 3 maanden doch meer dan 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht is de klant 75% van de totale opdrachtwaarde (te verhogen met omzetbelasting) verschuldigd;
 • Bij annulering minder dan 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht is de klant 100% van de totale opdrachtwaarde (te verhogen met omzetbelasting) verschuldigd;
 1. Indien er kosten zijn gemaakt welke bovengenoemde percentages te boven gaan, is opdrachtgever te allen tijde de hogere kosten verschuldigd. Er bestaat in dat geval geen recht op een verminderde vergoeding op grond van bovenstaande percentages. 
 2. Indien Opdrachtgever op een later moment, doch niet later dan 12 maanden na de oorspronkelijke datum waarop de geannuleerde opdracht is geannuleerd, alsnog een opdracht wenst te verstrekken, zal Mood4Food B.V. een korting verlenen op de nieuwe opdracht. Deze korting zal gelijk zijn aan de bovenvernoemde percentage onder aftrek van de kosten die Mood4Food B.V. gemaakt heeft voor de geannuleerde opdracht.

12. Vergunning

Indien ten behoeve van de uitvoering van een evenement externe vergunningen noodzakelijk blijken, is de opdrachtgever voor het verkrijgen van deze vergunningen verantwoordelijk, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

13. Overmacht

In aanvulling op de UVH geldt dat onder overmacht ook een overheidsmaatregel als gevolg van een pandemie of andere situatie, welke door de Nederlandse overheid als crisis wordt bestempeld, wordt verstaan. Ondanks dat Mood4Food B.V. zich in dat geval op overmacht kan beroepen, zal dit Opdrachtgever niet ontslaan de gemaakte kosten (te verhogen met omzetbelasting) te vergoeden. 

14. Geheimhouding

De directie van Mood4Food BV en haar medewerk(st)ers zullen alle door haar opdrachtgevers verstrekte vertrouwelijke gegevens als zodanig en onder strikte geheimhouding behandelen.

15. IE-rechten

Niets uit onze aanbiedingen, offertes en contracten mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën zonder voorafgaande toestemming van Mood4Food BV anders dan door eigen gebruik. Het copyright van aanbiedingen, offertes en contracten en op maat gesneden concepten blijft geestelijk en creatief eigendom van Mood4Food BV. De uiteindelijke productie en uitvoering van onze aanbiedingen, offertes, contracten en op maat gesneden concepten in zijn geheel of van afzonderlijke onderdelen daaruit is enkel en alleen voorbehouden aan Mood4Food BV.

16. Geschillen

 1. Op door Mood4Food BV aangegane overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden van de website van Mood4Food B.V. Tevens zullen deze gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66857325 van Mood4Food B.V.